La Universitat Autònoma de Barcelona denunciada a Inspecció de Treball per computar a la baixa la docència del professorat associat

Benvolgut company/benvolguda companya,

Tenim constància que en determinats departaments de la UAB es fixen unes directrius per configurar els plans docents del personal acadèmic adscrit en les que estableixen dues formes de computar la docència: una per al professorat a temps complert i una altra per al professorat a temps parcial. En el cas del professorat associat no li computen en la seva càrrega docent les hores de preparació de les assignatures, tutories etc. que estableixen tant el Model de dedicació docent del professorat de la UAB 2010-2011 com el Text refós del Reglament de personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Això comporta una forta penalització en el còmput de la seva jornada laboral segons el model EEES. Així, i a tall d’il·lustració, per a una assignatura estàndard de grau de 6 ECTS amb 80 alumnes matriculats i 30% de presencialitat, el total d’hores computable segons model EEES és de 210 hores (45 presencials + 45 de preparació + 120 de tutorització; vegeu l’annex 1 del document Política de programació docent en els nous títols de grau i postgrau dins l’EEES). Per tant, a un professor associat al que se li demani que hagi de fer 180 hores presencials impartint classe a 4 grups d’una assignatura de 6 ECTS, 30% de presencialitat i 80 alumnes matriculats per grup, se li hauria d’haver reconegut en el pla docent 840 hores segons model EEES, 280 hores per sobre del màxim de 560 hores que estableix per al professorat a temps complert l’article 83.2 del Text refós del Reglament de personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona . Pel contrari, si a aquest mateix professor, i en el mateix escenari descrit, se li calculés la seva càrrega docent respectant la disposició transitòria tercera del reglament esmentat llavors impartint dos grups d’una assignatura com la descrita ja completaria 420 crèdits segons el model EEES, equivalents a 180 hores LRU i, per tant, ja satisfaria les condicions per a un contracte de 6 hores setmanals (veure una altre vegada la disposició transitòria tercera esmentada o l’apartat 2 del Model de dedicació docent del professorat de la UAB 2010-2011.)

Aquesta mena d’actuacions sobre el professorat associat de la UAB no és pas nova: recordeu l’intent de finals de gener de revisar a la baixa algunes desenes de contractes de professorat associat o la no renovació de places del curs 2011-2012 i, probablement, del proper curs. Solament la lluita de totes i tots ho va poder impedir. Qualsevol persona que es trobi en una situació com la denunciada, pot posar-se en contacte amb nosaltres.

____________________
Secció Sindical de la CGT
Universitat Autònoma de Barcelona
http://cgtuab.wordpress.com/

Anuncis
%d bloggers like this: